Statut Općine Gornja Stubica 13. travnja 2018. godine

Admin   12. 05. 2023.   Statut

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/2017.), članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj:06/13.)  a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko  vijeće Općine Gornja Stubica na 7. sjednici dana  13. travnja 2018. godine donosi STATUT OPĆINE GORNJA STUBICA koji možete preuzeti na poveznici niže.

Priloženi dokumenti:

Statut_2018.doc
Veličina: 183.50 KB | Ekstenzija: doc

Oznake

statut