Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Stubica 11. ožujka 2021. godine

Admin   15. 05. 2023.   Statut

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07,  125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.-proč.tekst, 137/15.-ispr. , 123/17, 98/19. i 144/20.)  i članka   29. Statuta Općine Gornja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj:28/18. i 06/20.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na 22. sjednici održanoj   dana  11. ožujka 2021. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA   STATUTA  OPĆINE GORNJA STUBICA

dokument u cijelosti možete preuzeti na poveznice niže!

Priloženi dokumenti:

Oznake

statut 2021