15. sjednica Općinskog vijeća

Admin   25. 03. 2024.   Sjednice

 

KLASA:024-02/24-01/002

URBROJ: 2140-12-02-24-1

Gornja Stubica, 20. ožujka 2024. godine

 

Na temelju članka 32. Statuta općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 28/2018., 6/20. i 11/21.)    s a z i v a m  15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica koja će se održati dana

 

25. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati 

u Općini Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, Gornja Stubica

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

01.   Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica, održane dana 24.  

siječnja 2024. godine,

02.   Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Stubica za 2024. godinu s  

Obrazloženjem te pripadajućih programa:

- I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja  

  Stubica za 2024.g.

- I. Izmjene  i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja  

  Stubica za 2024.g

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. g.

- I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2024. g.

- I. izmjene Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko  

  pravo za 2024. g.

03. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduživanje Općine Gornja Stubica,

04. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica,

05. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara s Gradom Donja Stubica i Općinom Stubičke Toplice,

06. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornja Stubica

07. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta,

08. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK,

09. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću JUREK,

10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2024. godini  povodom 23. travnja, Dana Općine,

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gornja Stubica za 2023. godinu,

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2023. godinu,

13. Donošenje Odluke o Izmjena Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,

14. Donošenje Izmjena Plana davanja koncesija na području Općine Gornja Stubica za 2024. godinu

15. Pitanja i prijedlozi

 

NAPOMENA:

-          Kako je 25. ožujka rođendan pok. Rudolfa Perešina, pozivamo Vas da nam se u 17:30 pridružite na polaganju vijenca ispred njegove biste u Spomen parku Rudolfa Perešina

 

-          Molim općinske vijećnike da se sjednici odazovu, a eventualnu spriječenost jave na broj      

             telefona: 049/290-915.

                         

 

                S poštovanjem,

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                     Ivan Bigec

 

 

 

 

DOSTAVITI:

01. Članovima Općinskog vijeća Gornja Stubica, svima,

02. gosp. Jasminu Krizmaniću, dipl. ing., općinskom načelniku,

03. Radio Stubica d.o.o., Zagorski list d.o.o., Zagorje international d.o.o.,

04. Oglasna ploča, ovdje,

05. Web stranice Općine Gornja Stubica,

06. Evidencija, ovdje i

07. Pismohrana, ovdje

Priloženi dokumenti:

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća.docx
Veličina: 34.61 KB | Ekstenzija: docx
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog prala uređenja Općine Gornja Stubica.doc
Veličina: 41.50 KB | Ekstenzija: doc