Komunalno gospodarstvo

Admin   12. 05. 2023.   Ostali dokumenti

Odluka o komunalnom doprinosu  - N O V O 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik KZŽ" broj:03/2022.)

Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Gornja Stubica - N O V O

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Gornja Stubica - NOVO

Odluka o komunalnoj naknadi - N O V O

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" broj: 31/20.)

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" broj:03/2022)

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2018. g.

Odluka o komunalnom redu - NOVO

 

GROBLJE - NOVO

Odluka ocijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području općine Gornja Stubica - NOVO  - Službeni glasnik KZŽ 6/2020

Odluka o grobljima - NOVO - Službeni glasnik KZŽ 6/2020

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika  - Službeni glasnik KZŽ 48/2022

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - Službeni glasnik KZŽ 48/22

 

DIMNJAČARSKE USLUGE

Cjenik obavljanja dimnjačarskih usluga

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

GROBLJE

Odluka o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području općine Gornja Stubica

 

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom redu na području Općine Gornja Stubica

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Gornja Stubica

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Gornja Stubica

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna OPćine Gornja Stubica