Pravo na pristup informacijama - obrasci za korisnike

Admin   12. 05. 2023.   Obrasci

Napomene za korisnike:

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti. Popis službenika za informiranje u svim tijelima javne vlasti s kontakt podacima dostupan je na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje, na poveznici https:// tjv.pristupinfo.hr

Tijelo javne vlasti dužno je riješiti zahtjev u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za daljnjih 15 dana o čemu je službenik za informiranje dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako tijelo javne vlasti na riješi zahtjev u navedenom roku, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu zbog nerješavanja zahtjeva, koje se predaje Povjereniku za informiranje. U žalbi je potrebno navesti kada je zahtjev za pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija podnesen tijelu javne vlasti.  Žalba mora biti vlastoručno potpisana. Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.


Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu protiv rješenja kojim se u potpunosti ili djelomično odbija njegov zahtjev za pristup informacijama ili za ponovnu uporabu informacija. Žalba se predaje tijelu javne vlasti koje je donijelo osporavano rješenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja, a  koje će žalbu sa cjelokupnim spisom predmeta dostaviti Povjereniku za informiranje na rješavanje.  Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku rješenja, presliku  podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može od tijela javne vlasti zahtijevati ispravak ili dopunu informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Priloženi dokumenti:

Zalba-sutnja-uprave-obrazac.doc
Veličina: 55.00 KB | Ekstenzija: doc
Zalba-protiv-rjesenja-obrazac.doc
Veličina: 60.50 KB | Ekstenzija: doc