Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Admin   22. 02. 2024.   Javni pozivi   22. 02. 2024.

Početak: 22. 02. 2024.
Kraj: 01. 03. 2024.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21. i 114/22.), članka 45. Statuta Općine Gornja Stubica  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 28/18., 06/20. i 11/21.) i  Odluke općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini  KLASA:008-02/24-01/001, URBROJ:2140-12-04/01-24-1 od 22. veljače 2024. godine Općina Gornja Stubica objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21. i 114/22.) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Gornja Stubica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Gornja Stubica.

 

II. Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su: 

 
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja; broj bodova: 0 - 10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području općine Gornja Stubica), usmjerenost na potrebe i interese građana       Općine Gornja Stubica i uključenost građana u predložene programske sadržaje; broj bodova: 0 - 10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog  sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja; broj bodova: 0 - 10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na internetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije; broj bodova: 0 – 10
 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:

- ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Gornja Stubica
- poticanje turizma, kulturne raznolikosti i kulturne baštine, umjetnosti i njegovanje baštine te kulturnih projekata, programa i manifestacija na području općine Gornja Stubica
- praćenje demografskih mjera i projekata
- razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
- promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, žrtava nasilja
- promicanje ravnopravnosti spolova
- zaštita okoliša i ljudska prava, međusobnog uvažavanja i solidarnosti
- kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanali putem kojih je objavljeno.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem, te prijavitelj može ostvariti najviše 50 bodova.

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske, s time da prednost imaju mediji s područja Krapinsko -zagorske županije koji objavljuju županijske i općinske vijesti.
- televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
- radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
- elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja  
- da su upisani u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave


Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna
- koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
- koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Gornja Stubica

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

- Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje)
- Obrazac 2 –  podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
- Obrazac 3 Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
- Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
- Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
- Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
- Istraživanje gledanosti/slušanosti/čitanosti

 

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Gornja Stubica (www.gornjastubica.hr)

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala, te moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni od strane ovlaštene osobe.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno.

 

V. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Gornja Stubica, odnosno zaključno do 01. ožujka 2024. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

OPĆINA GORNJA STUBICA

TRG SVETOG JURJA 2

49 245 GORNJA STUBICA

ili

osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, Gornja Stubica

 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI - NE OTVARATI“

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv otvorit će i pregledati pristigle prijave, izraditi rang-listu pristiglih prijava te dostaviti općinskom načelniku prijedlog za odabir korisnika financijskih potpora s iznosima potpora.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Općinski načelnik donosi Zaključak o odabiru korisnika financijskih potpora te odobrava iznose potpora.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Gornja Stubica

 

VI. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Gornja Stubica (www.gornjastubica.hr)  u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Zaključka.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji koji su se javili na javni poziv imaju pravo prigovora na  Zaključak o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se podnosi općinskom načelniku Općine Gornja Stubica u roku od 5 (pet) dana od objave Zaključka  o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Gornja Stubica.

O prigovoru odlučuje općinski načelnik Općine Gornja Stubica

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Gornja Stubica ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Gornja Stubica (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

Sve dodatne informacije i upite vezane uz ovaj Javni poziv, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni mrežnoj stranici Općine Gornja Stubica (www.gornjastubica.hr). 

           

Priloženi dokumenti: