Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Društvenom domu Modrovec

Admin   10. 06. 2024.   Javni natječaji   10. 06. 2024.

Početak: 11. 06. 2024.
Kraj: 20. 06. 2024.

Na temelju 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 45. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 28/18., 06/20. i 11/21.), Općinski načelnik Općine Gornja Stubica  r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora

 

Predmet zakupa: poslovni prostor u Društvenom domu u Modrovcu,  Modrovec bb, Gornja Stubica, (dvije prostorije i podrum) u ukupnoj površini od 103 m2.

 

Uvjeti zakupa:

-          poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina 

-          namjena prostora je trgovina na malo mješovitom robom 

-          početna mjesečna zakupnina iznosi: 300,00 eura plus PDV

-          u visinu mjesečne zakupnine ne ulaze režijski troškovi koje snosi zakupnik

 

Ponuda mora sadržavati:

podatke o ponuditelju (ime i prezime, naziv tvrtke-obrta, OIB, adresa ili sjedište)
dokaz o općoj podobnosti ponuditelja za obavljanje registrirane djelatnosti 
ponuđeni iznos zakupnine
Izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Općini Gornja Stubica ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos 6-to mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Općine koja proizlaze iz Ugovora o zakupu, a koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovornog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu i ostale troškove.
Izjavu natjecatelja kojom prihvaća opće uvjete zakupa te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup.
Potvrdu Porezne uprave  iz koje je vidljivo da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja
Dokaz da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Gornja Stubica, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

-          Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

-          Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos zakupnine.

 

Natječaj je otvoren do 20. lipnja 2024. godine, do 13,00 sati.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica s naznakom „NE OTVARATI  - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - MODROVEC“.

 

   O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

 

     Prostor se može razgledati svakim radnim danom od 8 do 12 sati uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica na broj telefona: 049/289-282 i 049/290-915. 

 

            Ugovor o zakupu poslovnog prostora sastavlja se u pisanom obliku te solemnizira kod javnog bilježnika sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika.

 

Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu podnesenu na natječaj i s tog osnova ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima.

KLASA: 372-01/24-01/002                                               

URBROJ: 2140-12-03-24-1

Gornja Stubica 10. lipnja 2024. godine

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Jasmin Krizmanić, dipl. ing. prom. v.r.