Javni natječaj za prodaju nekretnine koja se vodi pod oznakom k.č.br.82/7, k.o. Gornja Stubica ukupne površine od 1709 m2

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 16. 07. 2024.
Kraj: 16. 07. 2024.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14.), članka 8. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 30/2012.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica o prodaji nekretnine javnim prikupljanjem ponuda  KLASA: 940-01/17-01/007,  URBROJ: 2113/05-01-17-2, 4 i 6  od 27. rujna 2017. godine, 12. listopada 2018. godine i 18. rujna 2019. godine, općinski načelnik Općine Gornja Stubica  raspisao je  javni natječaj o prodaji nekretnine gruntovne oznake i oznake u katastru zemljišta: kat. čest. broj 82/7, k.o. Gornja Stubica u naravi pašnjak ukupne površine 1709 m2, koji se nalazi na Trgu sv. Jurja u Gornjoj Stubici.

 

Navedena nekretnina prodaje se za potrebe izgradnje prostora za obavljanje  zdravstvene djelatnost (sukladno važećem Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti) i to poslova pružanja primarne zdravstvene zaštite (3 ambulante obiteljske medicine, 2 stomatološke ambulante i 1 ambulanta patronaže) i ljekarne te dopuštenog broja stambenih jedinica u skladu s uvjetima iz važeće  zakonske regulative te  uvjetima utvrđenim Prostornim planom Općine Gornja Stubica

 

Javni natječaj otvoren je do 03. prosinca 2019. godine do 12,00 sati .

 

Sve obavijesti u svezi s javnim natječajem mogu se dobiti u Općini Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, kao i putem broja telefona: 049/289-282 ili 049/290-915.

 

Tekst natječaja, kao i obrazac ponude mogu se nači na službenim stranicama Općine Gornja Stubica: www.gornjastubica.hr

 

Javni natječaj

 

Obrazac ponude