Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 16. 07. 2024.
Kraj: 16. 07. 2024.

      

KLASA: 112-02/17-01/001

UR.BROJ: 2113/05-03-17-1

Gornja Stubica, 09. ožujka 2017. godine

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08 i 61/11)  Krapinsko-zagorske županije broj 22/10) i 47. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.) Općinski načelnik  Općine Gornja Stubica raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- posjedovanje važečeg certifikata iz područja javne nabave

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje tijelom

                            

 Sukladno odredbama članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.     

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvječnoj (regionalnoj) samoupravi  (u daljnjem tekstu: Zakon):

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

 

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista pravne struke odnosno sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku, odnosno višu stručnu spremu.

Radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita  u roku od jedne godine od dana  prijma u službu.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na web stranici Općine Gornja Stubica www.gornjastubica.hr  objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za  tu provjeru.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit te listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te se se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Gornja Stubica objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

 

 

 

UZ PISANU  PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

3. dokaz o stručnoj spremi (isključivo preslika diplome)

4. uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu, (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),  

5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

6. dokaze o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima od najmanje 5 godina (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo)

7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave – kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

9. vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

10. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo pravo)

12. certifikat iz područja javne nabave

11. preslika vozačke dozvole

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista ili rodnog lista ili sl.)

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis prijave, te se prijavi prilažu svi prilozi.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se  kandidatima prijavljenim na natječaj, te će o tome biti pisano obaviještene.

Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije zadovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA GORNJA STUBICA, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica, s naznakom: »natječaj za pročelnika– ne otvaraj«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

 

                                                                                         OPĆINA GORNJA STUBICA

 

                                                                                                  Općinski načelnik:

                                                                                           Jasmin Krizmanić, dipl. ing.

 

 

 

Obavijest i upute za kandidate

Poziv na prethodnu provjeru  znanja i sposobnosti