JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522,1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.844 m 2

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 15. 07. 2024.
Kraj: 15. 07. 2024.

     

          Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 8. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 30/2012.) i  Odluke Općinskog vijeća Općine Stubica o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gornja Stubica od dana 14. 03. 2014. godine,  općinski načelnik Općine Gornja Stubica  raspisuje: 

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji nekretnine, k.č.br.522,1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.844 m 2

 

 

1.  PREDMET ovog natječaja je prodaja nekretnine, energetskog razreda F u vlasništvu Općine Gornja Stubica,  u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.844 m2

P+1+potkrovlje, ukupne korisne površine 159,05 m2 (zemljište: 1884 m2), i to:

- prizemlje ukupne površine 74,99 m2, a koje se sastoji od: ulazni predprostor (3,85m2), hodnika (6,38 m2), hidrofor prostorije (10,5 m2), uredski prostor  (16,97 m2), uredski prostor  (16,77 m2),  stepeništa (6,4 m2), neuređeni prostor (2,16 m2), neuređeni prostor (1,76 m2) i garaža (10.2 m2).

-kat ukupne površine  75,88 m2, a koji se sastoji od:  hodnika (3.83 m2), uredski prostor (11,16 m2), uredski prostor (17,8 m2), uredski prostor (17,84 m2), stepenište (6,8 m2), priručna kuhinja (4,59 m2), wc s predprostorom (2,13 m2),vanjsko stepenište i terasa (6,41 +1,3m2)

- potkrovlje  ukupne površine 8,18m2, a koje se sastoji od: tavanskog prostora-arhiva (3,78 m2), tavanski prostor-arhiva (3,74 m2).

Zgrada je locirana na adresi: Ulica Matije Gupca 31, Gornja Stubica. 

2. POČETNA CIJENA nekretnine iz toč. 1. iznosi 467.280,00 kn  (slovima: četristošezdesetsedamtisućadvjestoosamdesetkunainišta lipa), sve sukladno Nalazu i mišljenju vještaka o vrijednosti nekretnine sačinjenom od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, dipl. ing. građ. Stjepana Čajko, Stubičke Toplice, Ivana Gundulića 4 b, od dana 13. ožujak 2014. godine. Nalaz i mišljenje vještaka o vrijednosti nekretnine mogu se dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2. 

3. NAMJENA predmetne nekretnine je poslovna

4. SUDIONICI natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. 

5. GARANTNI POLOG sudionici natječaja dužni su položiti u visini od 5% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Garantni polog uplaćuje u korist Proračuna Općine Gornja Stubica  na račun HR5023400091812500007 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom u opisu plaćanja  „Natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata. 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA  je 15  (petnaest) dana od dana objave natječaja u Večernjem listu (OBJAVA 16. 03.2015. ) odnosno zaključno do  31. 03. 2015. u 14:00h (četrnaest sati), bez obzira na način dostave.

7. PONUDE se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, na adresu Općina Gornja Stubica, Trg sv. Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica. 

8. SADRŽAJ PONUDE:

- ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

- preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

- dokaz o plaćenom garantnom pologu,

- visina ukupne ponuđene cijene

- potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva za kupnju nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze , pod uvjetom da se podnositelj zahtjeva za kupnju pridržava rokova plaćanja

- potvrdu da ponuditelj ima podmirene obveze prema Općini Gornja Stubica

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje. 

9. OTVARANJE PONUDA obavit će Komisija za promet imovinom Općine Gornja Stubica dana 31. 03. 2015. godine u 14,00 sati. O rezultatima izbora svi natjecatelji biti će pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. 

10. MOGUĆNOST UVIDA u predmetnu nekretninu k.o. Donja Stubica, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 12:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 049 289 282 . 

11. KRITERIJ ZA ODABIR je ponuđena najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu. 

12. SKLOPITI UGOVOR O KUPOPRODAJI izabrani ponuditelj dužan je u roku osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem, u protivnom gubi pravo na povrat garantnog pologa. 

13. KUPOPRODAJNU CIJENU odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude, odnosno odjednom ili na 36 jednakih mjesečnih obroka. Kada se plaćanje cijene poslovnog prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu prvi obrok odabrani ponuditelj dužan je platiti u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, a preostali iznos odabrani ponuditelj dužan je platiti u  35 jednakih obroka. Obaveza plaćanja počinje prvi kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok dospijeća plaćanja prvog obroka. Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje, a u ugovoru o kupoprodaji uz obročnu otplatu vrijednost mjesečne rate vezati će se uz EUR-o i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

14. PRAVO PONIŠTENJA NATJEČAJA: Općina Gornja Stubica  pridržava bez posebnog obrazloženja

15. DODATNE INFORMACIJE: mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica na telefon broj 049 289 282  ili na e- mail: opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr svakog radnog dana u vremenu od 7,00 -14,00 sati.

 

 

                                                                                         Općinski načelnik:

                                                                             Jasmin Krizmanić, dipl.ing.prom.